Справочник юриста
Главная » Подтверждение сделок

Процессуальный акт образецРеклама

об отказе в принятии искового заявления

28 февраля 2005 г.

Судья Н-ского районного суда ________________ области Золотов Н.С. рассмотрев исковое заявление Хотина Антона Семеновича к ОАО "Машиностроительный завод" о признании сделки недействительной,

установил:

Хотин А.С. обратился в суд с иском к акционерному обществу о признании сделки недействительной, ссылаясь на то, что эта сделка относится к крупным и была совершена с нарушением установленных законом правил.

Полагаю, что в принятии искового заявления следует отказать.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления, в случае если оно не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров.

В силу ч. 2 той же статьи указанные дела рассматриваются арбитражным судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.

Поскольку дело по заявленному Хотиным А.С. иску отнесено федеральным судом к ведению арбитражных судов, то оно суду общей юрисдикции не подведомственно (ч. 3 ст. 22 ГПК РФ).

Руководствуясь ст. 135 ГПК РФ, судья

определил:

В принятии искового заявления Хотина Антона Семеновича к ОАО "Машиностроительный завод" о признании сделки недействительной отказать.

На определение может быть подана частная жалоба в ___________ областной суд через Н-ский районный суд в течение десяти дней.

Образцы процессуальных документов

Начальнику служби у справах дітей ________

65026, м.Одеса, вул.Дерібасівська, 8

__________________

ФИО

65000, м.Одеса, вул.________, __ кв.__

ЗАЯВА

про надання проекту висновку органу

опіки та піклування про можливість позбавлення батьківських прав батька дитини

Я ________________________ маю від шлюбу з ______________ малолітню доньку __________________ ___.___._____ року народження.

Шлюб виявився невдалим та був розірваний ___.___._____ р. про що Київським відділом реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції в книзі реєстрації розірвань шлюбів зроблено відповідний актовий запис №____.

___.___._____ р. Київським районним судом м.Одеси ухвалене рішення по цивільній справі за моїм позовом до ______ про стягнення аліментів. Стягнуто з ______ аліменти на мою користь на утримання _______ у розмірі ¼ частини з усіх видів доходів щомісячно починаючи з ___.___._____ р. до досягнення ________ повноліття.

Незважаючи на зазначене рішення суду ______ ухиляється від свого обов’язку утримувати дитину та не сплачує аліменти.

Увесь час з моменту припинення фактичних барачних відносин наша донька - __________ проживає разом зі мною і знаходиться на моєму вихованні та утриманні.

В цей же час, її батько __________ свідомо ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків, не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема:

- не забезпечує необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини та ін.

- не виявляє інтересу до внутрішнього світу дитини

- не сприяє засвоєнню дитиною загальновизнаних норм моралі

- не створюють умов для отримання дитиною освіти

- та взагалі не спілкується з дитиною, що призвело до того, що остання не знає свого генетичного батька.

Зазначені обставини також підтверджуються наступними документами та відповідними заявами сусідів, а саме:

Згідно довідки з місця проживання та склад сім’ї №____ від ___.___._____ р. __________________ зареєстрована та проживає з матір’ю та своєю донькою ___________ в кв._ по вул.________ в м.Одеса.

Відповідно до розрахунку заборгованості по аліментах від ___.___._____ р. затвердженого начальником відділу державної виконавчої служби Іллічівського міського управління юстиції заборгованість __________ на ___.___._____ р. становить ______ грн. Також встановлено, що за період з грудня 2009 р. по травень 2012 р. боржником аліменти не сплачувались.

Згідно заяви ___________________, хрещеного батька ______, ______ не приймає участі у вихованні дитині та не спілкувався з  донькою впродовж останніх трьох років.

Відповідно до заяви _______________, _____________ не приймає участі у вихованні дитині та ніколи в місті проживання останньої не з’являвся.

Згідно заяви ______________, ___________ виховує доньку самостійно, батька не бачила понад три роки, свого батька не знає та не пам’ятає.

Відповідно до заяви _______________, останній батька ___________ ніколи не бачив та спостерігав, що дитина виховується матірю.

Зазначені обставини, як кожна окремо, так і в сукупності, дають підстави стверджувати про ухилення _____________ від виховання дитини та свідомого нехтування своїми обов’язками щодо останньої.

Крім того, в мене є труднощі щодо отримання від _________ дозволу на виїзд з донькою за кордон, а саме: на відпочинок та до родичів в Російську Федерацію, чим порушуються наші права та свободи вільного волевиявлення та пересування, дитина позбавлена можливості відвідувати та спілкуватись з родичами.

У зв’язку з викладеним, -

Прошу:

Перевірити обставини ухилення ______ від виховання малолітньої ___________ та свідомого нехтування своїми обов’язками щодо останньої та видати висновок про можливість позбавлення батьківських прав ________________ у відношенні Сердюк Катерини Дмитрівни 24.05.2008 року народження.

Сборник образцов процессуальных документов и комментарии к ним

Краткое описание:

Сборник образцов процессуальных документов и комментарии к ним: [С. М. Алферов, С. Мищенко, А. Ю. Татаров, В. И.Фаринник и др..] Под общ. ред. В. И. Слипченко. - Киев: ООО «АРТ-Дизайн», 2012. - 196 с.

Авторский коллектив: С. М. Алферов, А. Гаркуша, А. В. Грыза, А. В. Захар, В. В. Литвинов, С. Мищенко, А. Н. Обушенко, В. В. Рогальская, В. И. Слипченко, Е. В. Смирнов, И. И. Статива, А. Н. Петелюк, М. А. Погорецкий, В. Ф. Примаченко, А. Ю. Татаров, А. С. Ткачук, В. И. Фаринник М. С. Цуцкиридзе, Н. П. Черняк, А. В. Шевчишин.

Протокол устного заявления о совершенном уголовном правонарушении

Комментарий к протоколу устного заявления о совершенном уголовном правонарушении 8

8. Бланк протокола допроса потерпевшего

Протокол допроса потерпевшего

Комментарий к протоколу допроса потерпевшего 32

9. Гражданский иск

Комментарий к гражданскому иску 41

10. Бланк ходатайства о разрешении на проведение негласной следственной (розыскной) действия

Ходатайство о разрешении на проведение негласной следственной (розыскной) действия установления местонахождения радиоэлектронного средства

Комментарий к ходатайству о разрешении на проведение негласной следственной (розыскной) действия установления местонахождения радиоэлектронного средства 45

11. Бланк о результатах проведения протокола установления местонахождения радиоэлектронного средства

Протокол о результатах проведения установления местонахождения радиоэлектронного средства 49

12. Протокол задержания подозреваемого 51

13. Памятка о процессуальных правах подозреваемого

Комментарий к памятнику о процессуальных правах подозреваемого 55

20. Выписка из Единого реестра адвокатов Украины

Комментарий выписки из Единого реестра адвокатов Украины 74

21. Постановление о привлечении защитника 76

22. Бланк ходатайства о применении меры пресечения в виде личного обязательства

Ходатайство о применении меры пресечения в виде личного обязательства

23. Бланк постановления следственного судьи о применении меры пресечения в виде личного обязательства

138

35. Протокол предъявления вещей для опознания 141

36. Постановление об отобрании биологических образцов для проведения экспертизы 143

37. Протокол отказа предоставления образцов для экспертизы 144

38. Ходатайство о принудительном отобрании биологических образцов 145

39. Протокол получения образцов для экспертизы 146

40. Постановление о назначении судебно-иммунологической экспертизы 146

41. Сообщение потерпевшему о назначении экспертизы 147

44. Бланк постановления об аресте имущества 150

45. Бланк постановления об отмене ареста имущества (по ходатайству стороны защиты) 154

46. Повестка о вызове 157

47. Ходатайство об осуществлении привода

Комментарий к ходатайству об осуществлении привода 158

159

48. Комментарий к постановлению об осуществлении привода 160

49. Объяснение ДОМ 161

50. Протокол предъявления лица для опознания по фотоснимкам 162

51. Ходатайство к следственному судье о применении меры пресечения в виде содержания под стражей 164

52. Ходатайство о разрешении на задержание с целью поводу 166

53. Бланк постановления о разрешении на задержание с целью поводу 168

54. Постановление об объявлении розыска подозреваемого 171

55. Ходатайство о выделении материалов уголовного производства в отдельное производство 172

56. Постановление о выделении материалов в отдельное производство 173

57. Ходатайство о временном доступ к вещам и документам 174

58. Бланк определения о временном доступе к вещам и документам 176

59. Протокол временного изъятия вещей и документов 179

60. Особенности получения информации, характеризующей личность подозреваемого, и истребовании других необходимых материалов 179

61. Сообщение потерпевшему об открытии сторонами материалов уголовного производства 183

62. Протокол о предоставлении доступа пострадавшему к материалам досудебного расследования 184

63. Сообщение подозреваемому о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам досудебного расследования. 185

64. Сообщение защитнику подозреваемого о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам досудебного расследования 186

65. Протокол о предоставлении доступа к материалам досудебного расследования 187

66. Запрос прокурора подозреваемому о предоставлении доступа к вещественным доказательствам, предметов и другого имущества 189

67. Запрос прокурора адвокату подозреваемого о предоставлении доступа к вещественным доказательствам, предметов и другого имущества 190

68. Ответ на запрос прокурора 190

69. Обвинительный акт 191

70. Реестр материалов досудебного расследования 193

71. Расписка подозреваемого о получении копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования 194

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

Прокурор ____________________________

(наименование органа

прокуратуры,

_____________________________________

классный чин, фамилия,

инициалы прокурора)

__________________________

(подпись)

"__" __________________ г.

инициалы)

предусмотренн___ _________________________ УК РФ

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________

2. Дата рождения _____________________________________________

3. Место рождения ____________________________________________

4. Место жительства и (или) регистрации _____________________,

телефон __________________________________________________________

5. Гражданство _______________________________________________

6. Образование _______________________________________________

7. Семейное положение, состав семьи __________________________

8. Место работы или учебы ___________________________________,

телефон __________________________________________________________

9. Отношение к воинской обязанности __________________________

(где состоит на воинском

учете)

10. Наличие судимости ________________________________________

(когда и каким судом был_ осужден_, по

__________________________________________________________________

какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил___)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

обвиняем___ ______________________________________________________

12. Иные данные о личности обвиняем___ _______________________

__________________________________________________________________

(излагаются существо обвинения, место и время совершения

Доказательства, на которые ссылаются обвиняем__, защитник <2>:

__________________________________________________________________

(перечень доказательств с указанием тома, листа

__________________________________________________________________

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание <2>: _______

листа уголовного дела)

(наименование органа прокуратуры)

Дознаватель __________________________________________________

(наименование органа дознания, классный чин,

__________________________________________________________________

звание, фамилия, инициалы дознавателя)

__________________

(подпись)

<1> Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то графы 1 - 12 заполняются на каждого из них.

<2> Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа заполняется на каждого из них.

<3> Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа заполняется на каждого из них.

<4> Если в уголовном деле несколько гражданских истцов, то данная графа заполняется на каждого из них.

<5> Если в уголовном деле несколько гражданских ответчиков, то данная графа заполняется на каждого из них.

Приложение

к обвинительному акту <1>

Список лиц, подлежащих вызову в суд

1. Обвиняем__ <2>: ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место

нахождения)

_____________________________________________ том N ___, л.д. ____

место нахождения)

Дознаватель __________________________________________________

(наименование органа дознания,

__________________________________________________________________

звание, фамилия, инициалы дознавателя)

<2> Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа заполняется на каждого из них.

<3> Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа заполняется на каждого из них.

Образцы процессуальных документов по новому Уголовно-процессуальному кодексу Украины

процессуальный акт образецДнепропетровским государственным университетом внутренних дел предоставлена возможность открыто ознакомится в электронном варианте с информационно-справочным пособием под общей редакцией В.И.Слипченко - "Сборник образцов процессуальных документов и комментарии к ним" в авторстве: С.М. Алферова, С.М. Мищенко, А.Ю. Татарова, В.И.Фаринника и др. выпущенном издательством ООО «АРТ-Дизайн» в 2012 году после вступления в силу нового Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пособие будет полезно следователям, прокурорам, адвокатам и всем интересующимся вопросами уголовного досудебного производства по новому УПК Украины. В работе представлен 71 вид процессуального документа досудебного производства, в том числе и по назначению судебной экспертизы.

Библиографическое описание: Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: [С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І.Фаринник та ін.] за заг. ред. В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 196 с.

Полный текст пособия находится в электронном варианте на интернет-сайте Днепропетровского государственного университета внутренних дел (язык оригинала - украинский) - http://dduvs.in.ua/Zbirka vzirciv procesualnih dok.doc

Источники:
uristinfo.net, sovetnik.biz.ua, pravo-ukraine.org.ua, evcppk.ru, expert-nazarov.com

Следующие образцы


23 мая 2019 года


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Сумма цифр: код подтверждения